Transparència

En compliment de “La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació  pública i  bon  govern“, l’ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESES D’AUTOMOCIÓ, per la seva naturalesa resulta ser un subjecte obligat i s’emmarca en l’apartat a) de l’article 3 d’aquesta Llei.

En funció d’aquesta classificació, està obligada a uns compliments específics en matèria d’informació institucional organitzativa i de planificació (Art. 6) que estan informats en aquesta pàgina web. Així, es detalla l’estructura i organigrama, així com la composició dels diferents òrgans de govern. Les empreses que formen part de l’estructura de govern són empreses associades que han estat escollides després d’un procés electoral obert i que ve determinat pels propis estatuts. Les persones són les designades per les pròpies empreses i que gaudeixen de la representació legal corresponent.

En quan al compliment de l’article 8 de la mateix Llei, tal com es desprèn de la informació continguda en aquesta pàgina, l’associació no té convenis amb Administracions públiques que tinguin cap contraprestació econòmica, ni tampoc percep cap ajut ni subvenció pública, per la qual cosa no hi ha informació econòmica en aquesta matèria.

No obstant això en aquesta pàgina web es desenvolupen les diferents informacions que donen compliment a la Llei.

Identificació:

Nom: ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESES D’AUTOMOCIÓ
Domicili social: C/ Lluís Companys 1, 7è 3a. 25003 LLEIDA
Telèfon: 973281820
E-mail: automocio@automocio.cat
NIF: G25025693

Legalització:

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESES D’AUTOMOCIÓ és una organització empresarial que representa els sectors de l’automoció  i el seu àmbit funcional queda delimitada territorialment a les comarques lleidatanes

Està legalment constituïda des de l’any 1977 i es regeix per uns estatuts propis i està inscrita com a organització patronal al Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies i a l’empara de la llei 19/1977, d’l d’abril, d’associació sindical, i el reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de la llei esmentada.

Règim econòmic:

Els recursos econòmics de l’associació són els que preveu l’article 45 dels estatuts

L’associació no percep cap ajut, ni subvenció d’origen públic.

Els membres dels òrgans de govern no perceben cap remuneració econòmica pels càrrecs desenvolupats.

Anualment es sotmet a l’Assemblea l’estat de Comptes i el Pressupost de l’exercici següent per a la seva aprovació, informació que es publica a l’àrea privada dels associats a la pàgina web, juntament amb la memòria d’activitats i projectes.

Representació:

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESES D’AUTOMOCIÓ és una entitat reconeguda per l’administració com a representat legal i portaveu tan del sector de l’automoció.

El President és la persona que ostenta la representació legal davant les institucions, llevat delegació expressa en altres càrrecs de la Junta Directiva.

Compta amb els següents reconeixements:

  • Centre autoritzat per a la impartició de cursos de formació per a la capacitació de Responsable tècnic de taller de reparació de vehicles.
  • Centre autoritzat per a la impartició de cursos de formació per a la capacitació per a l’obtenció del certificat de competències per a la manipulació de gasos refrigerats emprats per a la reparació i càrrega d’equips destinats al confort tèrmic de persones en vehicles.